THÔNG TIN THUÊ PHÒNG

THÔNG TIN SINH VIÊN
CHỌN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN 1. Sinh viên là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh và người được hưởng chính sách như thương binh (xét theo thứ tự xếp hạng); Sinh viên khuyết tật;
2. Sinh viên là con liệt sỹ;
3. Sinh viên là con thương binh và bệnh binh (xét theo thứ tự xếp hạng); Con của người có công;
4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
5. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ;
6. Sinh viên mà gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước;
7. Sinh viên nữ
8. Sinh viên được xếp loại giỏi của học kỳ trước thời điểm xin thuê nhà;
9. Sinh viên năm đầu tiên;
10. Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên hoặc các tổ chức xã hội tổ chức;
11. Những đối tượng khác do đơn vị quản lý vận hành xem xét quyết định.
THÔNG TIN NGƯỜI THÂN